Минимална инсталация на FreeBSD през Live CD

В тази статия искаме да покажем, как да инсталираме минимална дистрибуция на FreeBSD 12.1 сървър в рамките на 5 минути.

 

За целта ще използваме  mfsBSD.

Това е скрипта който ще използваме:

gpart create -s gpt ada0
gpart add -t freebsd-boot -l gptboot -b 40 -s 512K ada0
gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 ada0
gpart add -t freebsd-ufs -l gptrootfs -b 1M -s 5G ada0
newfs -U /dev/gpt/gptrootfs
mount /dev/gpt/gptrootfs /mnt
cd /mnt
fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/base.txz | tar xSf -
fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/kernel.txz | tar xSf -
fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/lib32.txz | tar xSf -
echo " /dev/ada0p2 / ufs rw 1 1 " > etc/fstab

 

Стъпка по стъпка:

Създаваме GPT схема на дяловете:

root@mfsbsd:~ # gpart create -s gpt ada0
ada0 created

Създаваме boot дяла:

root@mfsbsd:~ # gpart add -t freebsd-boot -l gptboot -b 40 -s 512K ada0
ada0p1 added

Инсталираме буутлоадера:

root@mfsbsd:~ # gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 ada0
partcode written to ada0p1
bootcode written to ada0

Създаме дяла на който ще инсталираме минималната FreeBSD система:

root@mfsbsd:~ # gpart add -t freebsd-ufs -l gptrootfs -b 1M -s 5G ada0
ada0p2 added

Създаваме файлова система за новосъздаденият дял:

root@mfsbsd:~ # newfs -U /dev/gpt/gptrootfs
/dev/gpt/gptrootfs: 5120.0MB (10485760 sectors) block size 32768, fragment size 4096
using 9 cylinder groups of 626.09MB, 20035 blks, 80256 inodes.
with soft updates
super-block backups (for fsck_ffs -b #) at:
192, 1282432, 2564672, 3846912, 5129152, 6411392, 7693632, 8975872, 10258112

Монтираме дяла и деархивираме файловете на системата:

root@mfsbsd:~ # mount /dev/gpt/gptrootfs /mnt
root@mfsbsd:~ # cd /mnt
root@mfsbsd:~ # cd /mnt
root@mfsbsd:/mnt # fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/base.txz | tar xSf -
- 153 MB 962 kBps 02m44s
root@mfsbsd:/mnt # fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/kernel.txz | tar xSf -
- 39 MB 862 kBps 47s
root@mfsbsd:/mnt # fetch -o - ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/12.1-RELEASE/lib32.txz | tar xSf -
- 58 MB 843 kBps 01m12s

Създаваме etc файла в който да посочим от кой дял трябва да заредим системата:

echo " /dev/ada0p2 / ufs rw 1 1 " > etc/fstab

Рестартираме:


root@mfsbsd:~ # reboot

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове